about us

Belma Kft. existuje od roku 1991, jeho vedúcim riaditeµom je Mihály Szappanos.

Táto firma sa ąpecializuje na výrobu zemegúµ, v tomto priemyselnom odvetví sa glóbusy vyrábajú jedinečným spôsobom, manufaktúrne a výnimočne len ručne. Okrem ručne a veµmi starostlivo vyrábaných zemegúµ máme k dispozícii samozrejme aj produkty rozličných veµkostí, ktoré vyrábame s vákuovým výrobným postupom.

Zemegule, ktoré sú stále politicky a zemepisne obnovené, precízne a v cene dostupné, v Maďarsku a i za hranice sa stali onedlho úspeąnými. Belma Kft. disponuje s roząírenou distribútorskou sie»ou, jeho produkty sú nielen pekné a informatívne, ale aj cenovo korektné.

So zemeguµami vyrobenými v Belma Kft. sa môľete stretnú» často aj v médiách, napr. slúľia vo viacerých prípadoch ako darčeky pre exkluzívne hosti. Takľe tieto zemegule pritom, ľe slúľia ako výborné učebné pomôcky, môľu by» aj dekoratívnym suvenírom!

Sme Vám k dispozícii so ąirokým sortimentom!

Nezabudnite: "Ak zemeguµa, tak Belma Kft.!"